wz
Výpisy z kroniky Brťova-Jenče
od roku 1901 do konce roku 2008:

(Vypsala A. Čumová, knihovnice Obecní knihovny
v Brťově-Jenči 31. 12. 2009)

Významné události v Brťově-Jenči

1901 - 16. března otevřena jednotřídní škola v Brťově (Do prázdnin bylo vyučováno 96 dítek, ač učebna pojme nejvýše 80! Původní budova s bytem a hospodářským stavením pro správce školy stála 20 728 K)
1909 - od 1. října 1909 se vyučuje ve 2. třídě školy (Přístavba a oprava staré budovy stála 10 392 K)
1909 - zřízený hromosvod (3 tyče) na škole
1910 - 18. září poprvé razítko Místní školní rady v Brťově (5 K)
1912 - 14. ledna správce školy informuje MŠR, že dal zvětšit obrázek jednotřídní školy a dá ještě dvoutřídní vyfotografovati
1919 - zasazena u hasičského skladiště dne 1. 5. slavnostním způsobem Lípa Svobody (V 7. hod.ranní průvod žactva a dospělých vinul se od školy doprostřed dědiny, kde u kapličky promluvil říd. uč. Kornel Grim řeč „Prvý květen ve svobodné vlasti“. Odtud odebral se průvod k hasičskému skladišti, kde po promluvě „Význam lípy Svobody“ tímtéž řečníkem zasadili žáci lípu, která jim do opatrování svěřena.. Po té zapělo shromáždění s doprovodem hudby národní hymnu“Kde domov můj“ a „Hej Slované!“ Průvod se u školy rozešel).
1919 - První obecní zastupitelstvo naší obce bylo zvoleno 15. června 1919. Kronikář píše: „ zastupitelstvo zapsáno na jednotnou kandidátní listinu – bez volby, při níž nedodržen kompromis mezi rolníky a domkáři“. Z 12 zastupitelů bylo 9 agrárníků a 3 sociální demokrati. Starostou zvolen František Perout č. 5.
1920 - Dne 3.2. darovala místní organisace sociálně demokratická pro školní knihovnu 50 Kč, je to prvý peněžitý dar škole.
1920 - u příležitosti 70. narozenin presidenta T.G. Masaryka žáci zasadili v Brťově u hasičského skladiště „Lípu legionářů“ a v Jenči na návsi „Lípu Svobody“.
1922 - dvojnásobná vražda a sebevražda v rodině Řehůřkově v Jenči
1923 - byla provedena volba nového zastupitelstva. V kronice se píše: „Volby odpadly, any strany navrhly pouze tolik kandidátů, kolik členů a náhradníků tvoří zastupitelstvo.“ Zvoleni:
a) strana dělníků, domkářů a malorolníků (pokrokoví) – 9 členů
b) republikánská strana českého venkova (agrárníci) - 5 členů
c) strana lidová (klerikální) – 4 členové Starostou znovu zvolen František Perout, rolník a obchodník dřívím č. 5
1924 - dne 23.9. našly děti na školní vycházce s učitelem Jar. Koktou v tůni „U Lohů“ utopenou ženu s dítětem. V nich poznány Eva Halouzková 37 r. stará, svobodná služebná z Kozárova a její dcera Marie, jednoroční.
1924 - Ant. Vinkler č. 12 si pořídil rozhlasový přijímač „krystalku“
1925 - do dne 11. října byla za 5 000 Kč přestavěna Hasička a koupena motorová stříkačka za 22 000 Kč. Nahradila tak ruční stříkačku, se kterou hasiči potom cvičili jen při slavnostech. Bohužel tuto historickou stříkačku hasiči neprozřetelně půjčili v 50. létech mládeži na stříkání kluziště a tím ji odsoudili k zániku
1925 - rodina Stěničkova č.30 věnovala 8. 9. památce svých dvou synů kříž „Na Vrškách“ (syn Rudolf narukoval 2.8.1914 a padl 3.5.1915 v Haliči, syn Jan narukoval 26.10.1914, zajat v květnu 1915 v Rusku, nezvěstný)
1926 - snaha okr.šk. výboru v Boskovicích o zavedení služby školních lékařů (5 Kč ročně na jedno dítě a 2 Kč/km)
1926 - odvodňování polí na Jenči (21 ha za 70 000Kč, subvence 38 000 Kč)
1926 - dne 13.11 požár u Ant. Odehnala č. 21 ( shořel stoh slámy, kůlna, střecha nad chlévem)
1926 - 1. prosince odchází do penze první správce školy Kornel Grim a předává kroniku Bohumilu Palánovi (tento ji vedl do roku 1960)
1926 - dne 2.12. vznikl požár na mlátku Kateřiny Krkavcové č.3 a Jana Svobody č. 4
1927 - dne 1. 1. zničeny požárem stodoly Františka Holcnera č. 33, Ant. Odehnala č. 34 a Františka Pavlů č. 34 ( palič všech těchto požárů zjištěn a potrestán 16-tiletý výrostek Ant. Krátký č. 55, dostal 4 roky žaláře)
1927 - obcí začal jezdit autobus na trati Tišnov – Rájec-Jestřebí
1928 - elektrifikace obce (16.3. společ. Schůze zastupitelstev obou obcí, náklad pro Brťov stanoven na 111 775 Kč, obec si vypůjčila ze záložny v Dl.Lhotě 90 000Kč, instalace 10 veřejných světel a téměř ve všech domech, poprvé se světla rozsvítila dne 16. 11. 1928) na Jenči náklady na zavedení elektřiny 44 500Kč, subvence 15 000 Kč zakoupeno 14 elektromotorů po 2 až 4000 Kč
1930 - zavedena autobusová linka směrem na Brno
1930 - od lomnického hraběte Serényioho koupena za 47 000 Kč Koryčana o rozloze 12 ha, na Jenči koupená Ochůzka za 175 000 Kč
1933 - listové tabule ve škole od firmy Baráček
1935 - dne 4. června z neznámé příčiny shořela stavení Josefa Zédy č.59 a Lad. Konečného č. 24
1939 - 25. dubna vznikl lesní požár „ Pod Vrankovy“
1939 - 20. srpna slavnostně vysvěcena nová motorová stříkačka (za 20 000 Kč)
1939 - zavedena jízda na silnicích vpravo
1939 - obec obdržela německý název Zeidelweid (na něm.mapách dříve Brtov)
1940 - v obci 12 radiopřijímačů (poslouchá se Londýn a Moskva)
1945 - 23.3. partyzáni osvobodili ruské zajatce ubytované ve škole, jeden něm. voják byl zabit při přestřelce, jeden potom ten den zastřelen a pochován v Kraví hlavě
1945 - 21. dubna v 9h ráno požár u Jar. Jakubce č. 22 zničil přední část domu, stodolu a chlévy, při požáru uhořel německý vojín, který požár pravděpodobně neopatrností způsobil
1945 - 9. května přišli vojáci RA
1947 - důkladná oprava kapličky
1947 - pro školu pořízený filmový promítací přístroj (stál 9 600 Kč, 61 občanů koupilo podíly po 100 Kč) první film promítán na vánoční besídce
1947 - zaveden první vodovod z obecní studny pro Komárkovy, Řehůřkovy a Cvrkalovy
1947 - Okresní péče o mládež požádala o umístění dětí z východ. Slovenska – 9 rodin si rozebralo 10 dětí z vesnice Čabiny, okr. Medzilaborce
1947 - 29. 10. 1947 zemřel ve věku 82 let zakladatel školy Kornel Grim (narodil se r. 1865)
1948 - zřízena sběrna mléka
1948 - 13.3. zaveden telefon ( u Šafránků)
1948 - 21.3. vysazeno 100 břízek na výletišti
1949 - z obecní pastoušky zřízen kancelář MNV
1949 - v září zřízeny dvě linky autobusu do Brna
1949 - škole přidělen klavír – křídlo
1949 - 23.10. při honu na zajíce střeleno 55 zajíců
1950 - zřízeno místní kino (promítač Jar. Odehnal a Alois Krkavec)
1950 - dne 17.4. zřízena autobusová linka Brťov-Blansko (odjezd 5,15 h, příjezd kolem 16 h, též linka pro školáky do Č.Hory)
1950 - na MNV dodán psací stroj
1951 - starý způsob „bubnování“ nahrazen místním rozhlasem dne 13.7.
1952 - pokles žáků brťovské školy na 33 a zřízení jednotřídní školy
1953 - měnová reforma
1954 - zajíždění Vesnického divadla do obce (nejméně 5 představení)
1955 - 5.6. otevřen kameninový taneční parket na Výletišti
1956 - nová prodejna Jednoty u Kopřivů 9.4. (dole obchod v patře byt, stavební materiál a práci uhradila Jednota částkou 45 200 Kčs)
1956 - v obci první dvě ledničky (Marek Frant.č.40 a Antonín Pavlů)
1956 - škola opět dvoutřídní
1957 - první televize na Brťově (v hostinci u Vaverků)
1959 - 20. 9. otevřena nová budova MNV
1960 - sloučení obou našich obcí na Brťov-Jeneč dne 5. dubna
1960 - v obci již 17 televizorů, 6 osobních aut, 36 motocyklů
1961 - 1962 - vybudování nádrže na Luční ul.
1963 - tragická událost - 22.5. se na motocyklu zabil při srážce s nákladním autem Josef Svoboda č.36 (49 let)
1964 - generální oprava školní budovy a učitelského bytu (7 týdnů se vyučovalo na MNV, s opravou započato až 27. července, náklady 65 000 Kč a 400 brigádnických hodin)
1964 - Zemědělské družstvo Jeneč koupilo obilní kombajn za 60 000 Kč
1964 - pro školu zakoupen magnetofon „Sonet duo“ za 2300 Kč
1964 - pověstná blátivá cesta k výletišti vyštěrkována a uválcovaná při příležitosti opravy silnice na Dl. Lhotu, vybudován první chodník na Brťově na Luční pod Markovou zahradou (pod Douškovými)
1966 - založeno hřiště na Loučkách, avšak nebylo dokončeno, stalo se tak až v 90. létech
1967 - vybudována první část obecní kanalizace na Návsi
1969 - dne 23.12. v 15,30 vypukl požár ve stavení Jar. Pavlů č. 34, příčinou byla vadná el. instalace, byl zničený krov nad chlévy a zadní kolna
1969 - druhá část kanalizace Na návsi (levá strana proti kapličce - 270 m)
1971 - 1973 - vybudovány chodníky a vjezdy do obytných stavení nákladem 486 000 Kč
1971 - 1975 - odpracováno 15 300 brigádnických hodin na zvelebení obce
1971 - dne 9.9. ve 13,30 vznikl ve stodole Aloise Kouřila č. 14 požár, který se rozšířil na vedlejší stodolu a kolnu Vojtěcha Matala č. 17 a Josefa Kouřila č. 15. Tento byl nejvíce postižen, neboť shořel i krov nad obytným stavením, celková škoda přesáhla 150 000 Kč.
1971 - vybudovány chodníky na Návsi v Brťově (446 m obrubníků, 651 m2 chodníků
1971 - červen kanalizace na Jenči, říjen kanalizace na Tišnovské ul.(720m kanalizačního potrubí)
1972 - 1975 - výstavba kanalizace (dokončana 1975) – náklad 235 000 Kč (do té doby tekly splašky a hlavně močůvka vedle silnice a cest)
1972 - instalace nového rozhlasu v obci
1973 - zrušena výuka v 1.-5. ročníku školy a žáci dojíždí do Černé Hory a do škol v Blansku
1973 - radou MNV rozhodnuto o pojmenování částí obou obcí (Tišnovská, Na návsi, Luční, Jenečská)
1973 - položena asfaltová vozovka na Luční ul. (Blatná ulice, Frdov)
1973 - budování víceúčelové nádrže dnešní koupaliště
1973 - oprava a úprava výletiště svazáckou organizací
1973 - 1974 - Přebudování školy na MŠ, stálo 222 000 Kč
1974 - adaptace školy na Mateřskou školu v Brťově-Jenči, umístění Místní lidové knihovny tamtéž
1974 - dokončení víceúčelové nádrže - koupaliště
1974 - 25.-26. dubna mráz -18 stupňů
1974 - v tomto roce bylo 7 sňatků ( 5 z Jenče)
1973 - 1974 - Přebudování školy na MŠ, stálo 222 000 Kč
1974 - Rozpočet na posklizňovou linku v JZD 10 mil. Kč
1974 - při založení družstva bylo v obci 32 párů koní, v r. 1974 už má JZD 2 páry
1974 - velká bouře v poledních hodinách. Kulový blesk uhodil a zapálil v Brťově u Františka Vlacha č. 11. V malém okamžiku byl celý dům v plamenech. Přes okamžitý zásah požárníků z Brťova-Jenče, Žernovníku, z ČKD Blansko a jiných sborů shořelo celé obytné stavení a hospodářské budovy. Nábytek a šatstvo z větší části zachráněno. Škoda ohodnocena na 80 000 Ks. Třeba kladně zhodnotit pomoc občanů při záchranných pracích i při znovu budování stavení. Zde se uskutečnilo naše české přísloví: „V neštěstí poznáš přítele.“
1974 - 1975 - vybudována víceúčelová nádrž o rozměrech 40 x 20m s finančním nákladem 277 000 Kč (již v té době se uvažovalo, že bude také využívána jako koupaliště)
1974 - 1976 - vybudována nová prodejna potravin a masa, otevřena 15.2.1976, náklad 486 000 Kč
1975 - došlo ke sloučení JZD Brťov a Rohozec, celkem rozloha 2 757 ha
1976 - 26.4. navštívila JZD delegace sovětských občanů z Krasnodarského kraje, z města Gus-Chrustalnyj – pro obec to byla zajímavá událost. Jednotliví účastníci delegace byli přivítáni v rodinách a potom bylo společné setkání v jídelně JZD. Protože se na školách v té době vyučovala ruština, bylo možné dobře konverzovat. Je zajíma-vé, že bylo v kronice obce zjištěno a na celé jedné stránce je popsáno, že v tomto městě pracoval jako rakousko-uherský zajatec v továrně na výrobu sukna v období 1. světové války náš občan Josef Hlaváček č. 15 (Uprchl pak k legionářům, nakonec podlehl nemoci a 21. 7. 1919 zemřel. Je pochován v Irkutsku.)
1976 - v tomto roce bylo velké sucho, pršelo trochu až v září, vedra 40 stupňů
1976 - Františka Mácová č.29, v té době nejstarší občanka, se dožila 96 roků (zemřela 29.12.1976)
1976 - jako státní akce bylo schváleno zaklenutí Křížovky v délce 200 m
1977 - započato s pracemi na zaklenutí Křížovky, které si vyžádá asi 2 mil. Kčs
1977 - v noci 3.-4. ledna napadlo najednou 50 cm sněhu
1977 - 9. dubna napadlo 30 cm sněhu, vydržel do 11.4.
1977 - Svaz žen uspořádal Kurs studené kuchyně
1977 - MNV koupil promítačku filmů
1977 - byl vybudován mostek k prodejně potravin
1978 - slavnost 75. výročí trvání hasičů
1978 - pokračování prací na zaklenutí Křížovky
1978 - na výletišti zabudovány konstrukce na lavičky, dřevěné lavičky nalakovány, upraven okolní terén, zřízeno parkoviště
1978 - Svaz žen vysázel po obci 300 ks růží a 40 ks pámelníků
1978 - vybudovány dvě nové trafostanice - u Opluštilových a u Zédových
1978 - neúspěšné hledání prameniště pro obecní vodovod (sondy v jedlovém lese v Kraví hlavě u potoka, v katastru Malá Lhota, Černá Hora) - náklady 380 000 Kč
1978 - 1.1. sloučení místního JZD s Lipůvkou, vzniklo JZD Rozvoj Brťov-Lipůvka (obsahovalo 20 obcí a obhospodařovalo 4 306 ha a mělo 579 pracovníků)
1978 - 6.2. v 18h vypukl požár u Zédů. Oheň vznikl špatným zaústěním kouřové roury do komína přes dřevěnou příční zeď. Přispěchali ihned požárníci z místního JZD i místní hasiči. Hasiči z ČKD Blansko již nemuseli zasahovat. „Ještě rychlejší zásah nemohl býti uskutečněn pro nedostatek vody (ve studni u Doušků) a pro velkou vzdálenost dalších vodních zdrojů (rybník na Luční a koupaliště)“
1978 - obec má 396 obyvatel - včetně prodejen a bytových jednotek má 104 domy
1979 - v lednu od 1. do 8.1. mráz až -23 stupňů, nastala celostátní kalamita, vypíná se elektřina, vysílá jen I. program TV (20,30 – 23 h), školy od 8.1. – 24.1 uzavřeny
1979 - v té době nejstarší občanka Anežka Sokolová se 21.1. dožila 90 roků (bohužel 17.3. umírá)
1979 - 23. ledna přistála na Loučkách vojenská helikoptéra za velkého zájmu dětí i dospělých. „Z helikoptéry řidič vystoupil, prohlédl vrtulové lopatky a nastoupil do helikoptéry za mávání přítomných, což i řidič opětoval, helikoptéra odstartovala směrem na Brno“(zapsáno v kronice)
1979 - Vybudováno letiště JZD u Koryčany a započato s hnojením a práškování polí letadlem
1979 - Rychlou jízdou narazil na strom a úplně zdemoloval auto svého otce Jiří Heller. Sám byl jen lehce zraněn. Auto již nebylo způsobilé k opravě
1979 - závoz zaklenuté Křížovky
1979 - obec má 403 obyvatel
1980 - zřízení autobusové čekárny v Brťově
1980 - výkop studny a zavedení vody na Výletiště
1980 - vodění maškar - vybráno 1800 Kč, stovky vajec a 7 litrů slivovice
1980 - celostátní sčítání lidu
  - 380 obyvatel (192 mužů, 188 žen)
  - 118 bytů, trvale obydlených 106, neobydlených 6, družstevních bytů je 8
  - Vybavení bytů: koupelna:84, vodovod v bytě:93, ústřední,etážové topení:57, chladnička:96, automatická pračka:35, jiná pračka:62, barevný televizor:3, černobílý:94, motocykl:9, osobní auto:45
1981 - nejstarší občanka Josefa Králová (u Zédů) se dožívá 88 roků
1981 - předseda MNV je Alois Kouřil
1981 - v obci získala organizace Červeného kříže 39 dárců krve
1981 - kurz vyšívání pro ženy
1981 - knihovnice Místní lidové knihovny zajišťuje pravidelná filmová představení
1982 - Svaz žen - kurz šití
1982 - 27.11. Sbor pro občanské záležitosti organizuje velmi zdařilé Setkání důchodců naší obce, kterého se zúčastnil i Bohumil Palán-bývalý řídící školy-86 r.
1982 - vybudování autobusové čekárny na Jenči - skončilo chození na autobusovou zastávku blátivou „Uličkou“ mezi Dobiášovými a Veselými
1982 - konečně nalezeno a hlavně schváleno vhodné prameniště pro obecní vodovod, a to „Pod Borníkama“. Tři studny byly již pokusně vyhloubeny v srpnu až listopadu 1979
1982 - ONV bylo zadáno vypracování Projektového úkolu na stavbu obecního vodovodu
1983 - slavnost 80. výročí založení hasičů spojená se „Sjezdem rodáků“ v červenci. Zúčastnilo se 11 sborů z okolních obcí, velmi zdařilá akce
1983 - ozelenění zaklenutého potoka
1983 - další práce na rekonstrukci budovy MNV
1984 - započato se stavbou sálu u kanceláře MNV o rozměrech 21 x 8m (roku 1959 provedena adaptace stodoly Jaroslava Jakubce na kancelář MNV - koupena za 20 000 Kč, roku 1980 byla odkoupena celá usedlosti za 44 000 Kč)
1984 - nejstarší občanka Josefa Králová se dožívá 90 let (zemřela 31.8.1984)
1984 - 7.5. avizováno ukončení psaní pamětní knihy Josefem Hanzlem
1984 - skládka pevného odpadu „Za zmolou“ začíná
1984 - získáno dobrovolných 32 dárců krve
1984 - instalace 14 výbojek ve veřejném osvětlení
1984 - zdražení piva: desítka 1,70 Kčs na 2,50 Kčs, dvanáctka 2,80 Kčs na 4 Kčs
1984 - definitivní ukončení práce kronikáře Josefa Hanzla koncem roku 1984
1985 - kroniku obce začíná psát paní Marta Jakubcová
1985 - dochází k osídlení horní bytovky - do obce přistěhováno 8 rodin
1985 - 9.5. slavnostně předán veřejnosti sál MNV - odpracovány zdarma tisíce brigádnických hodin
1985 - zahájena stavba obecního vodovodu v naší obci
1985 - v obci 418 obyvatel (211 mužů, 207 žen)
1985 - v rámci Národní fronty v obci fungují tyto složky: KSČ (Máca Pavel), Československý červený kříž (Hošková Drahomíra), Český svaz žen (Kozelková Milada), Socialistický svaz mládeže (Doušek Libor), Svaz československo-sovětského přátelství (Máca Josef), Československý svaz požární ochrany (Zachoval Jan), Dohlížecí výbor Jednoty (Zéda Josef), Sdružení rodičů a přátel školy (Pochop Josef), Český svaz chovatelů (Dobiáš Ladislav), Svazarm (Zéda Emil), Sbor pro občanské záležitosti (Hanzl Josef)
1986 - 19.6. velká bouře, povodí říčky Besénku zasáhl přívalový déšť, Besének se rozvodnil hlavně v Lomnici a Šerkovicích, hladina vody dosáhla výše až 3m
1986 - uskutečněno v kulturním parku 10 zábav
1986 - pro obecní vodovod použity tři studny vykopané již dříve „Pod Borníkama“ hluboké 5,70m, 8,10m, 5,50m
1986 - provedena hrubá stavba čerpací stanice v Bornikách a vodojemu na Žďárech
1986 - pravidelné promítání filmů pro děti a mládež pokračuje
1986 - kurz pletení pro ženy
1986 - založen Český svaz zahrádkářů – předseda Krésa Ladislav
1986 - zavedeno pojmenování ulic v naší obci: „Tišnovská“, „Na návsi“, „Luční“, „Jenečská“
1987 - II. etapa výstavby obecního vodovodu - položení hlavního potrubí vodovodu, rozvod potrubí po obci
1987 - nejstarší občanka Komárková Marie zemřela 29.3.1987 (nar. 1902)
1987 - 18 filmových představení v sále MNV
1987 - kurz šití pro ženy, Svaz žen uspořádal exkurzi matek s dětmi po památkách Brna
1987 - obec má 412 obyvatel
1988 - provedeny vodovodní přípojky do domů
1988 - uskutečněno 14 filmových představení ve spolupráci s Dlouhou Lhotou
1988 - vedle tradičního plesu hasičů uspořádal 1.ples (a poslední) Český svaz zahrádkářů
1988 - pravidelné práce složek NF (Národní fronty) na údržbě veřejných prostranství obce
1989 - dokončovací práce na obecním vodovodu
1989 - dostavba další část budovy MNV
1989 - získáno 34 bezplatných dárců krve
1989 - v listopadu začátek změny politického a státního systému v republice
1990 - začátkem června noční mrazíky až –4 stupně
1990 - v obci se uskutečnilo 11 svateb
1990 - 18.11. zemřela dosavadní nejstarší občanka Šafránková Otylie (91 roků)
1990 - 24.11. se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva a došlo k zásadní obměně ve vedení obce
1990 - zvoleno obecní zastupitelstvo a nový starosta ing. Sedláček Jos.
1991 - rozpad Dohlížecího výboru Jednoty, zůstalo jen 6 členů, protože se členský podíl zvýšil ze 100 Kč na 500 Kč
1991 - občané si zvykají na pohyblivé ceny zboží, hlavně potravin (máslo z obvyklých 10 Kč až na 25 Kč)
1991 - místní zemědělci váhají s privatizací a zůstávají v zemědělském družstvě
1991 - občané s napětím sledují začátek války USA a Iráku
1992 - začátkem července otevřen panem A. Kouřilem ml. hostinec Avion (koncem roku však byl zase zavřen)
1992 - v Brťově začal soukromě hospodařit Valla Rudolf (krátce), na Jenči Boudníková Julie (později Ševčík Roman) a Sedláček Josef
1992 - Mácová Jar. otevřela obchod Ekonomik s obnošeným textilem ze zahraničí (provoz byl poměrně krátký)
1992 - dochází k rozdělení poutí v obci: Jeneč má podle kaple pouť na sv. Annu (26.7.), Brťov podle kapličky na svátek P. Marie (15.8.)
1992 - začíná svoz pevného odpadu popelnicemi
1992 - Oú začal provádět blahopřání k významným výročím občanů místním rozhlasem
1992 - vrácení lesů původním majitelům
1992 - naše obec také začala hospodařit ve svém lese, v tomto roce měla výdaje na údržbu lesa 77 500 Kč, příjem za řezivo 107 000 Kč
1993 - obec vysadila v obecním lese 12 000 stromků
1993 - paní Kopřivová Jana otevřela obchod JAKO s použitým textilem (v provozu krátce)
1993 - rozdělení JZD na dvě části, vzniká Agrodružstvo Brťov-Lipůvka
1993 - dochází k okolkování peněz od 100 Kč nahoru
1993 - zdražování zboží, jízdného, zavedení daně domovní, z polí a zahrad - bombardování a válka v Jugoslávii
1994 - v obci je činný Svaz žen, hasiči, Červený kříž a začíná pracovat oddíl malé kopané
1994 - ve volbách 18.-19. 11. zvoleno nové zastupitelstvo a starosta Miloslav Svoboda
1994 - další údržba obecního lesa-výdaje činily 458 000Kč, příjem činil 1 205 633 Kč
1995 - začátek prací na novém rybníku – náklady v tomto roce 166 000 Kč
1995 - zájezd Svazu žen do Vídně
1995 - obecní les měl náklady 442 000 Kč, výnosy 552 000Kč
1996 - Dárci krve (Červený kříž) začali tradici Josefských zábav
1996 - Oddíl malé kopané uspořádal 3 zábavy kolem pouti
1996 - Svaz žen uspořádal Kurz zdravé výživy
1996 - pokračování prací na rybníku: výdaje na rybník 6 299 000Kč; státní dotace na rybník 5 063 000Kč; návratná půjčka rybník 886 000 Kč
1996 - lesy OÚ: náklady 504 000 Kč, výnosy 1 100 000 Kč
1997 - v červenci v celém státě záplavy, u nás v obci nebyla situace tak tragická, hodně zachránil právě dobudovaný rybník
1997 - na Luční ulici u F. Matala č. 69 se sesunula z břehu nad domem podmáčená půda a zaplavila zadní místnost v domě
1997 - 24.8. došlo k slavnostnímu předání nového rybníka Rybářskému spolku, byl symbolicky předán klíč od rybníka, a to předsedovi spolku Jiřímu Navrátilovi
1997 - na rybník v tomto roce dáno 670 000 Kč
1997 - Telecom zabudoval telefonní vedení v obci do země, na Luční postavena telefonní budka
1997 - hostinec Avion dočasně otevřela Jaroslava Odehnalová z č.52
1997 - v nevyužitých prostorách prodejny masa otevřela dočasně paní B. Zemanová obchod s textilem
1997 - oprava výletiště a tanečního parketu nákladem 486 000 Kč
1997 - začíná úsilí OÚ o plynofikaci obce
1997 - OÚ daroval obětem povodní v naší republice 35 000Kč, občané darovali ve sbírce 35 650 Kč
1998 - další oprava výletiště za 227 000 Kč
1998 - v září položeno hlavní potrubí plynovodu od Č.H. a hlavní potrubí po celé obci
1998 - vedle tradičního hasičského plesu uspořádán 1. rybářský ples
1998 - v komunálních volbách 13. a 14. 11. zvoleno nové zastupitelstvo (Zeman L., Halámka R., Pochop J., Pivoňka J., Pokorný L., Máca P.) a starosta Svoboda Mil.
1999 - dokončeny přípojky plynu do domů
1999 - 11.8. došlo k 95 % zatmění Slunce, v obci bylo docela dobře viditelné i přes menší oblačnost
1999 - v září přivedení plynu do obce a následné připojování jednotlivých domů
1999 - celkové vydání na plynofikaci činilo 8 333 000 Kč
1999 - pokračuje tradice Josefských zábav a Rybářského plesu
1999 - dokončena oprava cest a chodníků po rozvodu plynu
2000 - vybudován tenisový kurt a šatna u fotbalového hřiště
2000 - rozsáhlá oprava budovy OÚ
2000 - v listopadových volbách do krajských zastupitelstev účast jen 22%
2000 - OÚ zaznamenává v kronice tyto údaje o hospodaření obce:
Příjmy celkem 8 882 500 Kč
Výdaje celkem 3 321 000 Kč
2000 - Agrodružstvo dosáhlo 1 211 000 Kč zisku
2000 - v sadě Agrodržstva byla rekordní úroda 580 tun jablek
2001 - dne 11.3. proběhla zdařilá oslava 100. výročí otevření školy v Brťově
2001 - dochází k prodloužení zaklenutí Křížovky o 160m
2001 - s finanční podporou OÚ začíná obecní knihovna shromažďovat od občanů dokumenty o historii obce a ukládat je elektronicky
2001 - pokračování v opravě budovy OÚ, náklady 410 000 Kč
2002 - zemní plyn od zavedení do obce již dvakrát podražil, občané se hodně vrací k topení pevnými palivy
2002 - chata rybářů u rybníka dána do provozu, za 65 000 Kč
2002 - budova OÚ opatřena novými okny, dveřmi a fasádou
2002 - 1. a 2. 11. volby do obecního zastupitelstva, zvoleni: Dostál J., Zeman L., Halámka R., Pivoňka J., Pochop J., Matal R., starosta Svoboda M.
2003 - 12.7. oslava 100. výročí založení hasičů spojená s taneční zábavou a krásnou světelnou vodní fontánou u koupaliště, v soutěži obsadili jubilanti z Brťova 3. místo
2003 - oprava kapličky a chodníků Na návsi v Brťově
2003 - pro vstup do EU hlasovalo v naší obci 78% voličů při volební účasti 54%
2003 - připojení části družstva Drásov k místnímu Agrodružstvu
2004 - do Obecní knihovny dodány na základě grantu Ministerstva informatiky 2ks PC a zaveden internet, o který je hlavně mezi mládeží velký zájem
2004 - 5.6. uskutečněny u rybníka velké rybářské závody
2004 - u koupaliště proveden vrt na získání čisté vody, je velmi vydatný
2004 - provedena velmi hodnotná oprava koupaliště
2004 - v září otevřela paní Jelínková v rámci své rekvalifikace ve svém domě prodejnu chovatelských potřeb (trval asi 3 roky)
2004 - v listopadových volbách do senátu byla u nás účast jen 20%
2004 - Agrodružstvo dobře hospodaří na 3 089 ha zemědělské půdy, z toho 2 715 orné půdy, má 102 činných pracovníků
2005 - 8.1. zemřel nejstarší brťovský občan Vlach František – 91 roků
2005 - provedeno J. Pivoňkou vykácení starých stromů na výletišti
2005 - uskutečněna výsadba nových okrasných stromků po obci zahradnickou firmou
2005 - dále pokračuje tradice Josefských zábav a Rybářského plesu
2005 - moderní rekonstrukce chodníků na Jenči, u bytovek, na Návsi a části Luční
2005 - další opravy na budově OÚ: okna hostince, brána na dvoře
2005 - vybudován druhý, velmi zajímavý a pěkný menší rybník
2005 - 4.6. uspořádán rybářský den pro děti
2006 - pořízení digitálního projektoru BENQ do Obecní knihovny za 33 600 Kč
2006 - 22.4. proběhl za velkého zájmu rybářů i občanů velmi zdařilý výlov rybníka
2006 - OÚ zakoupil velkou sekačku na travní plochy
2006 - v MŠ provedeny úpravy interiéru podle norem EU
2006 - 20.-21. 11. proběhly volby do obecního zastupitelstva zvoleni: Zeman L., Halámka R., Pivoňka J., Pochop J., Matal R., Janeček J., starosta Svoboda M.
2007 - provedena krásná nová střecha na MŠ
2007 - 7.9. došlo k tragické smrti Marie Vaverkové a Věry Vejplachové při nezaviněné dopravní nehodě v Horce pod Žernovníkem
2007 - začátek Integrované dopravy v okrese Blansko vylepšil v obci autobusové spojení na Blansko i na Brno
2007 - v turnaji v malé kopané získali domácí 1. místo
2007 - uzavřeno Pohostinství u Vaverků a otevřen Avion
2007 - 12.10. uspořádala Obecní knihovna velmi zajímavou besedu s JUDr Michalem Dlouhým z Prahy, autorem Četnických humoresek
2007 - tradice vodění maškar, Josefských zábav, Rybářského plesu, a nová tradice Mikulášské nadílky utěšeně trvá
2008 - provedena výměna dřevěných sloupů elektrického vedení v obci za betonové
2008 - v MŠ vyměněná nová krásná okna
2008 - postaveno pěkné moderní dětské hřiště pod MŠ
2008 - ukončení zavážky Křížovky a vzniklé prostranství osazováno stromky
2008 - vybudování chodníku přes Loučky od MŠ skoro k obchodu (kromě části na pozemku p. Vally)
2008 - 26.12. proběhla v sále OÚ první mše Čs. církve husitské (sloužená farářem Martinem Kopeckým z dřevěného kostelíku v Blansku)
Podle zápisů p. řidícího Josefa Šíra bylo v obci Brťov-Jeneč pořízeno:

1870 – první ruční mlátička
1885 – první šicí stroj
1900 – první kolo
1905 – první žací stroj
1908 – první secí stroj
1924 – první radio(krystalku) má A. Vinkler č.12
1926 – první benzínový motor
1928 – první elektromotor
1936 – stříkačka na ovocné stromky
1937 – první auto
1957 – první televizor
1963 – obilní kombajn

Katastr Brťova má výměru 519ha, 81a
Katastr Jenče 223ha, 94a
Obec Brťov-Jeneč má celkem rozlohu 742ha, 75a